Ostali projekti 2010-2018 PDF natisni E-pošta
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Izpolnjevanje zakonskih zahtev in povečana skrb za kakovost storitev v naših vrtcih narekujeta izvedbo dodatnih investicij v novogradnjo in prenovo obstoječih vrtcev. Ob investicijah pa bomo še naprej podpirali celoten nadstandarni program izobraževanja naših najmlajših.

 

Investicije
 • izgradnja sodobnega ekološkega vrtca Mačice na Osojnikovi,
 • dograditev vrtca Podlesek Med vrti,
 • izgradnja vrtca v četrtni skupnosti Panorama,
 • izgradnja kuhinje in jedilnice v OŠ Mladika,
 • dograditev manjkajočih prostorov in ureditev prometnih režimov v OŠ Breg,
 • izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka ob Dijaškem domu Ptuj,
 • prenova OŠ dr. Ljudevita Pivka za potrebe Glasbene šole Ptuj,
 • širitev kapacitet za potrebe višjega in visokega šolstva na Ptuju.

 

pivka

 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA IN PROSTI ČAS

sport_vecnamenska1Zdrav duh v zdravem telesu ostaja moto, ki mu bomo sledili s posameznimi investicijami v športno infrastrukturo. Od uspešne kandidature naše države za izvedbo evropskega prvenstva v košarki pa bo odvisna dinamika vlaganj v večnamensko športno dvorano v našem mestu.

 

Investicije
 • večnamenska športna dvorana (pomožno nogometno igrišče),
 • Športni park Spuhlja,
 • Športni park Ranca,
 • Športni park Kicar,
 • Športni park Podvinci,
 • Športni park Sp. Velovlek,
 • Športni park Grajena,
 • Športni park Turnišče.

 

sport_vecnamenska2

 

 

SOCIALNA IN POŽARNA VARNOST MEŠČANOV

dom_upokojencevPotrebe tretje generacije narekujejo pospešena vlaganja v zdravstvene in socialne investicije. Za pospeševanje prostovoljstva bomo nadaljevali s programom investicij v opremo in osnovno infrastrukturo.

 

Investicije
 • programi širitve Doma upokojencev Ptuj,
 • programi širitve Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
 • izgradnja stanovanj v Rabelčji vasi,
 • urejanje stanovanj za mlade v starem mestnem jedru,
 • programi socialnih pomoči medgeneracijskega sodelovanja.

 

 

OKOLJE IN PROSTOR

center_za_ravnanje_z_odpadkiNuja po ohranjanju okolja nas vodi v pospešena vlaganja na področju varovanja okolja in učinkovite rabe energije. V prihodnjih letih želimo pridobiti tako imenovani certifikat zelene občine.

 

 

Investicije
 • prenova regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke v skladu z najsodobnejšimi okoljskimi in tehnološkimi standardi,
 • Tehnološki center za okoljske tehnologije,
 • zaščita kakovosti podtalnice dela Dravskega in Ptujskega polja–druga faza,
 • prenova javne razsvetljave v skladu z Zakonom o svetlobnem onesnaževanju,
 • pridobitev certifikata zelene občine z uvedbo uporabe obnovljivih virov energije (izraba solarne in geotermalne energije ter energetskega potenciala vseh možnih oblik bioloških odpadkov),
 • uvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in toplotnih izgub.

 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA

mariborskaPred nami je obdobje intenzivnih vlaganj v cestno infrastrukturo naših četrtnih skupnosti. Staro mestno jedro pa zahteva vlaganja v parkirne površine in umirjanje prometa.

Prenova železniške proge predstavlja pomemben investicijski ciklus tudi na cestnem področju.

 

Investicije
 • izgradnja in obnova cest Nova vas, Podvinci,
 • program prenove in izgradnje cest v skladu z načti vseh četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj,
 • ureditev prometnih režimov v starem mestnem jedru z izgradnjo parkirnih površin na Osojnikovi in Potrčevi cesti, Trstenjakovi in Dravski ulici ter grajskem kompleksu itd,
 • izgradnja cestne infrastrukture v navezavi na elektrifikacijo železniške proge (podvoz CMD, nadhod Borovo, drugi tir železnice s protihrupno ograjo),
 • celovito urejanje prometa na Mariborski cesti,
 • poligon varne vožnje z velodromom.

 

 

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO

solarna_energijaPred nami je obdobje, ki narekuje pospešena vlaganja v zagotavljanje prijaznega okolja za podjetništvo in storitve.

 

 

 

Investicije
 • ureditev industrijskih con ob Puhovi in Zagrebški cesti ter skupne medobčinske industrijske cone občin Videm, Hajdina, Ptuj,
 • vzpostavitev branžnih gospodarskih kompetenčnih centrov,
 • nadaljnji razvoj izobraževalnih inštitucij za potrebe podjetništva in prenos znanj.

 

 

TURIZEM

panorama2V naslednjih letih bomo poskrbeli za skupno načrtovanje in izvajanje investicij vseh naših kulturnih in turističnih subjektov.

 

 

 

Investicije
 • dograditev in prenova bazenskih kapacitet v Termah Ptuj,
 • izgradnja verige družinskih hotelov v starem mestnem jedru Ptuj,
 • dokončanje prenove konjušnice za potrebe gostinske dejavnosti,
 • ureditev kongresnih površin v Dominikanskem samostanu in Stari steklarski delavnici,
 • nadaljnji razvoj regionalne turistične destinacije z ustrezno kadrovsko in organizacijsko podporo,
 • nadaljnji razvoj uveljavljenih prireditev (Kurentovanje, Dobrote slovenskih kmetij, Poletni festival, Narodnozabavni festival, Martinovanje itd) v osrednje evropske prireditve,
 • celovito urejanje izobraževalnega, športnega in turističnega kompleksa ob in na Ptujskem jezeru.